Ubutumwa bwiza mu bikorwa

                                  

Cibitoke:  Imiryango 613 yo ku mitumba ya Nyempundu, Gikomero Na Rukombe muri zone Nyamakarabo, Commune Mugina y’ intara ya Cibitoke, niyo yashikiriwe n’infashanyo zatanzwe n’Abanyeshengero

 

 Itoni zitatu n’igice z’ibiharage, itoni zitatu n’ibiro amajana abiri vy’ifu hamwe n’impuzu z’abagabo, iz’abagore n’iz’abana nivyo vyashikirijwe kuwa gatatu w’igenekerezo rya 16  Nzero 2020, imiryango yahuye n’ivyago vyo kubura abantu n’ibintu bitewe n’imvura nyinshi yaguye ku magenekerezo ya 4 na 5 Kigarama 2019 ikabasenyurirako imisozi. Imbere y’uko igikorwa co gushikiriza iyo nfashanyo abayigenewe gitangura, Umubwiriza w’Inama y’Umwaka y’Uburengero, Reverend Martin Ntahonkiriye yabanje kubasangiza ijambo ry’Imana riboneka mu Gitabo c’Ivyakozwe n’Intumwa 2:32-47. Munsiguro yayo majambo, Mubwiriza w’Inama y’Umwaka y’Uburengero yashikirije ibintu bine vyaranze Ishengero rya Kristo rya mbere.

Ica mbere, Abakristo ba mbere baguma mw’ijambo ry’Imana: Mu bibazo baciyemwo bitandukanye bamye bitwararika kuguma muvy’intumwa zigishije. “Nta ngorane n’imwe ikwiye gutuma muva mw’Ijambo ry’Imana; Mu mahirwe no mu magorwa mwame mwitwararika kugumya ijambo ry’Imana mwigishijwe kugira ngo ntimutakaze ubugingo budahera.

 Ica kabiri, Abakristo ba mbere bamye bagiriranira ubumwe: Barengera ibibatandukanya vyose bakagwana munda maze abanyavyaha bakabura ico barega Ishengero rya Kristo. “Niko mukwiye kwitwararika gukomeza ubumwe hagati yanyu; Umu Methodiste ahuye n’umu Baptiste, umu Katorika… bagwane munda maze abanyavyaha babure ivyo babarega nabo bagire inyota yo kumenya Imana.

Ica gatatu, bakunda gusangira ivyabo. Ntibikwiye ko abantu bagira ibibazo ngo abandi bumire ku butunzi bwabo bakazitira imbabazi kubakeneye infashanyo. Aba methodiste Libre aho bari hose bategerezwa kugira urukundo rw’Imana rukagaragarira no mugukunda abantu bose.

Ica kane, Abakristo ba mbere bakunda gukoranira hamwe.  Abizera Kristo na none bagize umuryango umwe. Bakwiye kwama bakoranira hamwe baremeshanya mubibagoye bagahimbaza Imana. Umuco wabo ukwiye kumurikira abatizera Kristo kugira ngo bikunde babone inzira ibashikana ku Mukiza abakunda.

 

Urukundo rw’Imana ntirukumira

P1650374.JPG

 Meliana Marembo ashimira abatanze ivyabo kugira ngo infashanyo iboneke

 

Naho infashanyo yatanzwe n’Abanyeshengero ba Methodiste Libre, ntiyahawe aba Methodiste Libre gusa. Abahuye n’ingorane bose bivuye ku mvura nyishi yabatwaye ababo n’ivyabo, baragarukiweko. Kugira ngo n’abarenga ku gitigiri cari gitegekanijwe (613) baronke, Umuryango wose wahawe ibiro bitanu vy’ifu, ibiro bitanu vy’ibiharage hamwe n’impuzu zitandukanye. Meliana Marembo, Umu Kristo wo mw’Ishengero rya Katorika yari mubaronse ako gafashanyo yavuze ati: “Ndashimye cane igikorwa c’impuwe abavukanyi bacu bo mw’Ishengero Methodiste Libre badukoreye. Kuba batavanguye ngo bahe abo basangiye ishengero gusa ni ikimenyetso ciza cane c’urukundo rw’Imana ruri muri bo. Imana ibahezagire cane.”